สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พระภาวนาสุตาภิรัต

ประวัติโดยสังเขป
พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

สถานะปัจจุบัน

      ชื่อ พระภาวนาสุตาภิรัต ฉายา พุทฺธสโร อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

      – เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      – ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

สถานะเดิม

      ชื่อ ชอบ นามสกุล พันโกฏิ เกิด วันพุธ ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก บิดา นายบุญศาสตร์ พันโกฏิ มารดา นางดวงจันทร์ ถิตย์ผาด

      บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรพชา/อุปสมบท

      วันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ณ พัทธสีมา วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      พระอุปัชฌาย์ พระราชปริยัตยากร วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      พระกรรมวาจาจารย์ พระครูภาวนากิจจาทร วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

      พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาจารึก จารุวณฺโณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยฐานะ

      พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

      พ.ศ.๒๕๓๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      พ.ศ.๒๕๔๕ สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๕ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์

      วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม

      วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนาม ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ)