สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

บรรยากาศปฏิบัติธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑

บรรยากาศการปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม นั่งภาวนา