สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม

ตารางเวลาการฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

 บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

          เวลา ๐๓.๓๐ น.    ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

          เวลา ๐๔.๐๐ น.    ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม

          เวลา ๐๕.๓๐ น.    แผ่เมตตา/บิณฑบาต

          เวลา ๐๘.๐๐ น.    ฉันภัตตาหาร

          เวลา ๐๙.๐๐ น.    สมาทานพระกรรมฐาน/ปฏิบัติธรรม

          เวลา ๑๒.๐๐ น.    แผ่เมตตา/พักผ่อนอิริยาบถ

          เวลา ๑๓.๐๐ น.    สมาทานพระกรรมฐาน/ปฏิบัติธรรม

          เวลา ๑๖.๐๐ น.    แผ่เมตตา/พักผ่อนอิริยาบถ

          เวลา ๑๗.๓๐ น.    ดื่มน้ำปานะ

          เวลา ๑๘.๐๐ น.    ทำวัตรเย็น/สมาทานพระกรรมฐาน

          เวลา ๑๙.๐๐ น.    ฟังธรรมบรรยาย

          เวลา ๒๐.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม

          เวลา ๒๒.๐๐ น.    แผ่เมตตา/จำวัด

           หมายเหตุ : ผู้เข้าปฏิบัติธรรมควรสมาทานศีล ๘

           สนใจปฏิบัติธรรม ติดต่อสอบถาม : พระฉลาด ชยากโร โทร. 093-658-2653